Strona główna
2010-07-12
Informacja
z obrad Zespołu Trjstronnego

INFORMACJA

z obrad Zespołu Trójstronnego

 

W dniu 6.07. 2010 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych.

Okręg Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska reprezentował Zastępca Przewodniczącego ZO - Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Kol. Tadeusz Mirkiewicz.

 

W porządku obrad Zespołu znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

1.      Protokół z posiedzenia Zespołu w dniu 3.12.2009 r. został zatwierdzony, ponieważ nikt z uczestników posiedzenia nie zgłosił uwag.

  1. Informację nt. aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakładach potencjału obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Grupie BUMAR i ARP – przedstawili przedstawiciele: MSP, Zarządu Bumar sp. z o.o., MON.

Dyskusję rozpoczął Przewodniczący ZZPE S. Janas, który szeroko omawiał sytuację                w cywilnych ppo i na zakończenie stwierdził, że WPRP powinny być jak najszybciej włączone do grupy BUMAR. Jako następny głos zabrał S. Głowacki z Solidarności, który kontynuował wypowiedź poprzednika omawiając problemy cywilnej zbrojeniówki. W sprawie WPR-P powiedział, że ostatnio był obojętny nczy zostaną włączone czy nie do grupy BUMAR, jednak obecnie również jest przekonany o potrzebie jaj najszybszego skonsolidowania tej grupy z BUMAREM. Stwierdził, że nie powinniśmy czekać na pogorszenie sytuacji ekonomicznej w WPRP, gdyż jest przeciwny finansowaniu restrukturyzacji WPRP ze środków BUMARU spółek, których wynik finansowy będzie ujemny.

Kol. T. Mirkiewicz po udzieleniu głosu stwierdził, że wypowiedzi obydwóch przewodniczących nie były konsultowane z WPRP a powinna obowiązywać zasada, że nic o nas bez nas. Stwierdził, że jako przedstawiciel WPRP popiera tworzenie narodowego koncernu zbrojeniowego, ale z niepokojem obserwujemy poczynania kierownictwa grupy BUMAR. Szczególnie niepokoi nas zwalnianie pracowników  w grupie BUMAR, sprzedaż nieruchomości spółek skonsolidowanych w grupie oraz zastawianie akcji ważnego dla ppo zakładu – RADWAR S.A. pod zaciągnięty kredyt dla BUMARU w banku francuskim. Należałoby przypomnieć, że włączenie WPRP do grupy BUMAR może być realizowane po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy  z nich – odrębna dywizja był przyrzeczony, ale nie wiadomo, czy będzie utrzymany, bo aktualnie ma ulec zmianie struktura organizacyjna BUMARU. Drugi warunek – ustawowe szczególne uprawnienia MON jeszcze nie jest spełniony. Więc nie spieszmy się z konsolidacją. Są ogłoszone przetargi na analizy przedprywatyzacyjne na WPRP, więc poczekajmy spokojnie, aż będą wykonane i po weryfikacji wyników zastanówmy się nad realizacją programu konsolidacji. Aktualnie spółki wojskowe radzą sobie same, częściowo już zrestrukturyzowane, a inne są w trakcie i nie oczekują na dotacje. Kondycja WPRP zależy od ilości zlecanej pracy i zawartych kontraktów, których jest zdecydowanie za mało. Tu jest szczególna obiecana rola BUMARU, który miał starać się i pozyskiwać nie tylko krajowe ale i zagraniczne kontrakty. Jednak rzeczywistość jest taka, że BUMAR aktualnie nie ma sukcesów w załatwianiu kontraktów a usilnie zabiega o przejęcie kontraktów z WZM Siemianowice – na KTO, i z SMW S.A. – na budowę okrętów dla Wietnamu. Więc póki co proszę o spokojną analizę i nie przyspieszanie konsolidacji WPRP z grupą BUMAR. Prowadzący obrady Pan Dariusz Bogdan z MG podsumował wypowiedź, żeby się nie denerwować, bo na pewno nie będzie przyspieszania a decyzje będą podejmowane na spokojnie do dogłębnej analizie.

Następnie głos zabrał Prezes BUMARU Pan E. Nowak. Stwierdził, że został wywołany do dyskusji i że zgłasza kategoryczny sprzeciw i nie życzy sobie a wręcz wyprasza sobie takich komentarzy. Zaznaczył, że Pan T. Mirkiewicz już kolejny raz występuje negatywnie - przeciwko BUMAROWI. „Przecież stwierdziłem, że w poprzednim wystąpieniu, że przecież BUMAR osiągnął zysk za ubiegły rok, więc sytuacja nie jest taka zła”. Prowadzący obrady uspakajał Pana Prezesa, żeby się nie emocjonował, nie denerwował i że każdy ma prawo zabrać głos, wypowiedzieć się. Następnie przedstawiciele Związku Solidarność zabierali głos podkreślając niewłaściwy sposób zarządzania grupą BUMAR.

 

3.      Informację nt. realizacji wypłaty środków budżetowych na utrzymanie rezerw Państwa – przedstawił przedstawiciel MG.

Stwierdził, że środki przeznaczone na PMG są aktualne zarówno dla spółek cywilnych jak i wojskowych ppo.

4.      Stanowisko strony rządowej w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/81/WE z dnia 13.07.2009 r. – omówił przedstawiciel UZP.

Sprawa dotyczy dotychczasowego art. 296, a nowy 346 – dotyczy wyłączenia  z przetargów europejskich sprzętu o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa. Propozycja dotyczy okresu ochronnego 10 lat. Postanowiono powołać komisję, dokona aktualizacji dotychczasowego prawa z projektowanym zapisem artykułu. Wyniki prac komisji zostaną przedstawione do października br.

5.      Prezentacja ewentualnych korekt do zapisów Strategii Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2007-2012 - informację na ten temat przekaże przez internet przedstawiciel kierownictwa grupy BUMAR.

  1. Sprawy bieżące, wolne wnioski – punkt dotyczył zamówień, wiele osób podkreślało, że jest zbyt mało zamówień, że Rząd RP składając zamówienia miał wspierać ppo, że Rząd nie chce ponosić kosztów restrukturyzacji i nie chce przyjąć pakietu gwarancji socjalnych.

 

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU OKRĘGU PWiDzP

 

/-/ mgr Małgorzata KUCAB

wszystkie >>>
Copyright © NSZZ PW 2008 - 2014